-----------------------------------------------------------------
Ώρες διδασκαλίας:   Τετάρτη 19:00 - 21:00, Αίθουσα ΑΑ
Φροντιστήριο:    Πέμπτη 12:00 - 14:00, Αίθουσα ΒΑ
Εργαστηριο: Παρασκευή 11:00 - 13:00, Αίθουσα ΒΑ
-----------------------------------------------------------------

Ο φοιτητής που ολοκληρώνει επιτυχώς το μάθημα μπορεί να κατανοήσει:

 • Tην λειτουργία και την οργάνωση ενός δικτύου υπολογιστών καθώς και την αρχιτεκτονική του Διαδικτύου
 • Τις βασικές εφαρμογές (FTP, HTTP, DNS κλπ) και την οργάνωση της λειτουργία των δικτύων και των Η/Υ σύμφωνα με τον πρότυπο OSI
 • Την λειτουργία του επιπέδου ελέγχου (transport), αναλύσει την λειτουργία των πρωτοκόλλων TCP, UDP, τον μηχανισμό ελέγχου ροής και αντιμετώπισης σφαλμάτων
 • Την λειτουργία του επιπέδου Δικτύου, τους διαφορετικούς τρόπους μεταγωγής, αναλύσει τα πεδία του πρωτοκόλλου IP, την διεύθυνσιοδότηση σε IP δίκτυα και την λειτουργία των IP δρομολογητών. Θα μελετήσει επίσης αλγόριθμος δρομολόγησης και πρωτόκολλα δρομολόγησης για το διαδίκτυιο.
 • Τις λειτουργίες του επιπέδου δεδομένων (data link layer), τους μηχανισμούς διόρθωσης και ανίχνευσης σφαλμάτων καθώς επίσης και μελετήσει μηχανισμούς διεύθυνσιοδότηση στο επίπεδο 2, υλοποίηση εικονικών τοπικών δικτύων. Επίσης θα κατανοήσει την λειτουργία βασικών πρωτοκόλλων (Ethernet, 802.11) .
 • Τις βασικές αρχές των δικτύων μεταγωγής πακέτων και μεταγωγής κυκλώματος καθώς επίσης και τα φυσικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση δικτύων.

 
 

Διαλεξεις:

 • Εισαγωγή στο διαδίκτυο
 • Μεταγωγή πακέτων - μεταγωγή κυκλώματος
 • Καθυστέρηση, απώλεια και ρυθμό απόδοση σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων
 • Απόδοση δικτύων
 • Υπηρεσίες και πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς και ελέγχου (TCP)
 • Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς πακέτων
 • Μηχανισμοί Go-Back-N (GBN) και επιλεκτικής επανάληψης (SR)
 • Connection-Oriented μεταφοράς πακέτων: : το πρωτόκολλο TCP
 • Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων/Έλεγχος ροής
 • Έλεγχος συμφόρησης TCP
 • Το επίπεδο δικτύου IP /Λειτουργίες και αρχιτεκτονική IP δρομολογητών
 • Επεξεργασία εισόδου, μεταγωγή πακέτων και επεξεργασία εξόδου σε IP δρομολογητές.
 • Το επίπεδο ελέγχουs του πρωτοκόλλου IP
 • Το πρωτόκολλο IP: Λειτουργίες προώθησης και διευθυνσιοδότησης στο διαδίκτυιο
 • Μορφή και πεδία IP πακέτων / Διευθυνσιοδότηση στο IPv4
 • Το πρωτοκόλλο ελέγχου ICMP
 • Αλγόριθμοι δρομολόγησης / Link-State και Distance vector αλγόριθμοι
 • Ιεραρχική δρομολόγηση και πρωτόκολλα(RIP, OSPF, BGP) δρομολόγησης στο διαδίκτυο
 • Το επίπεδο δεδομένων
 • Λογικές υπηρεσίες επιπέδου δεδομένων και αρχιτεκτονική υπο-επιπέδων
 • Μηχανισμοί ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών (Parity Checks, Checksumming, Cyclic Redundancy Check)
 • Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης και τεχνικές πολυπλεξίας.
 • Τοπικά Δίκτυα μεταγωγής δεδομένων
 • Διευθυνσιοδότηση στο επίπεδο δεδομένων και το πρωτόκολλο ARP /Μεταγωγείς δεδομένων και διασύνδεση τοπικών δικτύων
 • Το πρωτόκολλο Ethernet
 • Εικονικά τοπικά δίκτυα
 • Το πρωτόκολλο και η αρχιτεκτονική του 802.11
 • Διαχείριση μετάδοσης και ανακάλυψη κόμβων